Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

nebthat
0115 bba0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
nebthat
0393 61be 500
Reposted frommeem meem viaSkydelan Skydelan

February 18 2019

nebthat
Tags: movie & drama
Reposted byblackheartgirl blackheartgirl
nebthat
Tags: movie & drama
Reposted bykarolinnaa karolinnaa
nebthat
Tags: movie & drama
Reposted byblackheartgirlblacksadcat
nebthat
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viaSkydelan Skydelan

February 17 2019

nebthat
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
nebthat
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
nebthat
7316 ff3c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
nebthat
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
nebthat
Reposted fromlugola lugola viaSkydelan Skydelan

February 15 2019

nebthat
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viakarolinnaa karolinnaa
nebthat
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaSkydelan Skydelan
nebthat
Reposted frommanticore manticore viaSkydelan Skydelan
nebthat
3297 6b81
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaSkydelan Skydelan
nebthat
3137 5d3c
:D
Reposted frommissbrodka missbrodka viaSkydelan Skydelan

February 13 2019

nebthat
7076 f08c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
nebthat
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaSkydelan Skydelan
nebthat
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaSkydelan Skydelan
nebthat
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl