Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

4436 cf41 500

dramatroll:

same. 

Reposted fromSkydelan Skydelan
nebthat
5826 c8fb

September 22 2017

nebthat
Tags: movie & drama
nebthat

Tags: movie & drama
nebthatTags: movie & drama
nebthat
2054 540f
Reposted frombearded bearded viaSkydelan Skydelan
nebthat
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
3022 b2d8 500

M. Hłasko

nebthat
but the last day of summer
never felt so cold
the last day of summer
never felt so old
— The Cure "Last Day of Summer"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin

September 21 2017

nebthat
Tags: movie & drama
nebthat

Tags: movie & drama
Reposted byinsanedreamerdesperateeeveritas1wecouldbeclosedestroyedsonozakidesuaduroweszyderagaszka

September 20 2017

nebthat
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viabellthecat bellthecat

September 18 2017

7649 ff9b 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
— totasuka (via totasuka)
Reposted fromsoplica soplica viapure-bliss pure-bliss
nebthat
nebthat
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viairmelin irmelin

September 17 2017

nebthat
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viawarkocz warkocz
nebthat
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl